Những hình ảnh tuổi trẻ


“In life we all have an unspeakable secret, an irreversible regret, an unreachable dream and an unforgettable love.”

“Trong cuộc sống, mỗi người đều có một bí mật không thể nói, một hối tiếc không thể trở lại, một giấc mơ không thể chạm tới, và một tình yêu không thể nào quên.”

Tiếp tục đọc